Mio Flora pool

Mio top, flora pool

$
149
$
329

Colour

Mio top, flora pool
Mio top

Bias cut finishing at the hip Sleeves skim the elbow French seamed inside Bound neckline